Duropal S63028CM Nero Portoro - 2mtr MDF HPL Splashback