Duropal S63028CM Nero Portoro - 4.1mtr MDF HPL Splashback